El Patronat

El patronat és l’organ de govern de la fundació i la correspont la representació, la direcció i l’administració de la Fundació, sense peljudici de les facultats de delegació que li atorguen les lleis i aquests Estatuts. 

Actualment està format per:

  • President: Sr. Pere Company i Vall-Llobera
  • Vicepresident: Sr.Albert Escofet Ibañez
  • Secretari: Mn. Jaume Angelats Morató en representació de la Parròquia de Cadaqués.
  • Tresorera: Núria Duran Descamps en representació de l’Ajuntament de Cadaqués.
  • Vocal: Margarita Figueres Riera
  • Vocal: Anna Escofet Vila