La Fundació

L’Any 1826 després de la mort del General Escofet i de la seva filla, i d’acord amb el seu testament, es funda el PATRONAT DE ALBACEAZGO DEL GENERAL ESCOFET.
L’Any 2002, per complir amb la legislació vigent, l “Albaceazgo” es converteix en Fundació i es passa a dir FUNDACIÓ PRIVADA MARMESSORIA DEL GENERAL ESCOFET.

En data 1 d’octubre de 2002, el senyor Isidre Escotet i Maset va sol·licitar la
inscripció de la Fundació Privada Marmessoria del General Escotet. El dia 31 de juliol de 2002, van atorgar l‘escriptura de la carta fundacional davant del notari de Girona senyor Juan Ramón José Palomero Gil les persones següents: Isidro Escofet Maset, Pere Company Vall-Llovera i Alberto Escofet Ibañez, en nom propi i com a actuals hereus deis marmessors de la marmessoria del general Escofet; Javier Ferrer Mir, en la seva qualitat de rector de la Parròquia de Cadaqués, i per últim la senyora Maria dels Àngels Pomés Comas, que actua com a regidora de l’Ajuntament de Cadaqués.
En aquesta escriptura consta la voluntat de constituir una fundació privada subjecta a la Llei 5/2001, de 2 de maig, que es regira pels estatuts que s’hi han inclòs. El dia 5 de febrer de 2003 es va completar la documentació necessària per inscriure la Fundació Privada Marmessoria del General Escotet en el Registre de Fundacions de la Generalitat.

La Fundació serà regida pel Patronat nomenat pels fundadors i els estatuts regulen l‘organització del govern de la Fundació que ha de permetre la realització de la finalitat establerta, tot expressant-ne la composició, la forma de designació i renovació dels patrons, les facultats que assumiran i la manera de deliberar i prendre acords.

La Fundació Privada Marmessoria del General Escofet, entitat sense ànim de lucre, té com a objectiu principal la promoció d’activitats socials, culturals, recreatives, esportives i educatives. Les activitats de la Fundació es desenvoluparan principalment a Cadaqués.