Finalitat i missió

La Fundació es va crear, seguint la voluntat manifestada en el seu testament per el Sr. Juan Escofet, per promoure activitats socials, culturals, recreatives, esportives i educatives, adreçades preferentment a infants i joves de la vila Cadaqués.
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.
Així doncs, les activitats desenvolupades per la Fundació segueixen estrictament la finalitat per la que va ser creada la Fundació.

Foto col·legi Escofet al 1916 on apareix Àngel Planells