Avís Legal

Titularitat
Titular: Fundació Privada Marmessoria del general Escofet. Domicili social: C/ Vigilant, núm.2 de Cadaqués.Inscrita a la Generalitat de Catalunya, Servei de Registre i suport a les Entitats, amb el número 1778, amb NIF G17722166 Adreça electrònica de contacte: marmessoria@fundacioescofet.org

Presentació
De conformitat amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), en transposició de la Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny, relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació, i la Directiva 98/27/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig, relativa a les accions de cessació, s’informa que https://fundacioescofet.org  dona accés a la pàgina web corporativa de la Fundació Privada Marmessoria del General Escofet, que consisteix en la difusió de la informació institucional de la Fundació i l’activitat que desenvolupa per donar compliment a les seves finalitats.
Aquest web i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, sons, vídeos, bases de dades i qualsevol altre signe susceptibles de representació gràfica, són propietat de la Fundació Privada Marmessoria del General Escofet o han estat cedits a favor de la Fundació, i en conseqüència, no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia per escrit de la Fundació.
Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven el dret a emprendre les accions legalment oportunes per reparar i cessar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Modificació
La Fundació Privada Marmessoria del General Escofet pot modificar, unilateralment, els termes i condicions d’ús d’aquesta pàgina web, així com suspendre o interrompre la pàgina web, sense que l’usuari tingui dret a sol·licitar cap indemnització.

Propietat intel·lectual
L’accés al lloc web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’ús del mateix.
Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web https://fundacioescofet.org  (imatges, sons, textos, estadístiques, arxius, codi font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre) són de titularitat exclusiva de la Fundació Privada Marmessoria del General Escofet o de terceres persones físiques o jurídiques a les quals s’ha autoritzat el seu ús, i estan sotmesos a la protecció prevista a la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. Per tant, queda prohibida qualsevol reproducció (excepte per a ús privat), distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altre utilització dels continguts sense l’autorització expressa i per escrit, que caldrà sol·licitar per escrit al Departament de Comunicació de la institució. Així, l’accés als continguts d’aquest web no transfereix cap dret sobre els mateixos.
L’establiment d’enllaços des d’altres pàgines web en cap moment implicarà relació, suport o col·laboració amb l’entitat.
L’accés al web és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus.
El present web queda sotmès al que hi ha establert al respecte a la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per resoldre qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquest web.

Protecció de dades de caràcter personal
En cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal a través d’aquest web, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa aplicable.
La Fundació Privada Marmessoria del General Escofet només tracta les dades personals que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries, i en cap cas se cediran a tercers ni s’utilitzaran per a cap altra finalitat diferent a l’establerta. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, us podeu adreçar a:
Fundació Privada Marmessoria del General Escofet C/ Vigilant, núm.2 de Cadaqués.

Responsabilitat dels continguts
La Fundació no assumeix la responsabilitat derivada d’una mala utilització del contingut del web i es reserva el dret d’actualitzar-lo, modificar-lo o eliminar-lo, així com de limitar l’accés a la informació de manera temporal o definitiva.
La informació d’aquestes pàgines és la vigent en la seva data de publicació.
La Fundació no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que hi pugui haver entre la versió impresa dels seus documents i la versió electrònica publicada a la xarxa.
La Fundació no es fa responsable de cap informació no autoritzada en aquesta pàgina web, com tampoc ho fa de les no elaborades per la Fundació o no publicades amb el seu nom, especialment la continguda en pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços a la pàgina web. La Fundació es reserva el dret a eliminar, limitar i impedir, de manera temporal o definitiva, l’accés a continguts no autoritzats per aquesta.
En cas que tercers vulguin establir algun enllaç amb destinació a aquesta pàgina web, és necessari haver obtingut prèviament l’autorització expressa. La Fundació ha de validar les condicions en què es durà a terme el referit enllaç.